top_lefttop_midtop_right
Ziņas
1319444389038563300.jpg

Uzdāvini bibliotēkai grāmatu!

08.05.2012

Valmieras integrētā bibliotēka aicina atbalstīt bibliotēkas kolekcijas atjaunināšanu, dāvinot vērtīgas grāmatas.
Laika gaitā no bibliotēkas krājuma zuduši vai stipri bojāti atsevišķi izdevumi, kurus izmanto un lasa arī šodien. Arī uz jaunajām un pieprasītajām grāmatām lasītāji gaida rindās.
Bibliotēkas lasītāji būs pateicīgi, ja kādu no minētajiem izdevumiem Tu atrastu savā grāmatu plauktā un vēlētos ar to papildināt bibliotēkas krājumu!


 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA. LOĢIKA. ĒTIKA

Filozofija tekstu fragmentos / sastādītājs Valdis Cers ; Rīgas Tehniskā universitāte. Humanitārais institūts. Filozofijas un socioloģijas katedra. Rīga : RTU Izdevniecība, 2007. 398 lpp.

Heija, Luīza. Sievietes vara / Luīza Heija ; no krievu val. tulk. Edvards Šinke. - Rīga : Aplis, 2000. - 206 lpp.

Karpova, Ārija. Ievads etnopsiholoģijā / Ā. Karpova ; Latvijas Zinību biedrība. Pedagoģijas un psiholoģijas zinību sekcija. Rīga : Latvijas Zinību biedrība, 1990. 68 lpp.

Osho ( 1931-1990.) grāmatas.


RELIĢIJA. TEOLOĢIJA


Hiršs, Ilmārs, 1942-. Reliģisko terminu vārdnīca / Ilmārs Hiršs, Sigita Hirša ; māksl. Gints Veilands. - Rīga : Kristīgās vadības koledža, 2008. - 214 lpp.SABIEDRISKĀS ZINĀTNES


Niedre, Jānis. Latviešu folklora / Jānis Niedre ; R.Pelšes red. ; Latvijas PSR ZA Folkloras institūts. - Rīga : Latvijas Valsts Izdevniecība, 1948. - 232 lpp. - Bibliogr.: 229.-232.lpp

Dzīves jautājumi : sociālā darba un sociālās pedagoģijas teorija un prakse : : zinātniski metodisku rakstu krājums / Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība" (sējumi IX, X, XI, XII)

Indrikovs, Zenons,  Ārvalstu konstitucionālās tiesības: studiju kursa programma Rīga : LPA, 2004. 99 lpp. ; 21 cm

Pleps, Jānis.  Konstitucionālās tiesības / J. Pleps, E. Pastars, I. Plakane. Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2004. 732 lpp

Jakubaņecs, V. Valsts jēdziens, struktūra, funkcijas un formas- 2., papildin. izd. - Rīga:b.i., 1999.

Jakubaņecs, V. Valsts un tiesību teorijas pamati- Rīga, 1996. – 52 lpp.

Knops, Gvido, 1948-. Spiegi : aukstā kara netīrās spēles - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2005. - 358 lpp.

Krastiņš, U. Krimināllikuma komentāri / U.Krastiņš, V.Liholaja, A.Niedre. - Rīga : AFS, 1999. - 151 lpp. 1., 2. grām. Vispārīgā daļa. 3.,4.,5.,6. grām. Sevišķā daļa.

Liholaja Valentīna. Krimināllikuma komentāri / Valentīna Liholaja. 4.grām. Sevišķā daļa. - Rīga : AFS, 1999.

Meikališa, Ārija. Kriminālprocesa tiesības / Ārija Meikališa. - Rīga : RaKa, 2000. - 578 lpp. 1.grām. Vispārīgā daļa

Meikališa, Ārija. Kriminālprocesuālo terminu skaidrojošā vārdnīca / Ārija Meikališa, Kristīne Strada. - 2.,lab. un papild. izd. - Rīga : RaKa, 2000. - 395 lpp.

Vildbergs, Hanss Jirgens. Pilsonis tiesiskā valstī : vācu konstitucionālo un administratīvo tiesību pamati : : mācību līdzeklis / Hanss Jirgens Vildbergs, Klauss Messeršmits, Laila Niedre ; no vācu val. tulk. Laila Niedre ; zin. red. Valdis Krasts ; lit. red. Lūcija Paegle ; Latvijas Universitāte Eirofakultātes Rīgas centrs. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2004 (SIA "N.I.M.S."). - VIII, 332, [1] lpp.MATEMĀTIKA. DABASZINĀTNE

Хомченко, Г. П.  Ķīmija augstskolu reflektantiem : mācību grāmata augstskolu sagatavošanas nodaļām : [tulkots no krievu valodas] / G. Homčenko. Rīga : Zvaigzne, 1985. 388 lpp.

Teorētiskā mehānika : dinamika : lekcijas O.Kepes un J.Vības redakcijā / Rīgas Tehniskā univ. Mehānikas inst. O.Kepe,J. Vība, O.Grāpis u.c. -Rīga : RTU, 1999. - 183 lpp.

Teorētiskā mehānika : lekcijas kinemātikā / O. Kepe ... [u.c.] ; O. Kepes, J. Vības red. ; Rīgas Tehniskā universitāte. Teorētiskās mehānikas katedra.- Rīga : RTU, 1992. – 224 lpp.

Movņins, M. Tehniskā mehānika : mācību grāmata / M. Movņins, A. Izraelits. - Rīga : Zvaigzne, 1971. - 361 lpp.

Ģeoloģija : mācību līdzeklis / A. Indāna red. - Rīga : Zvaigzne, 1979. - 372 lpp. : il. - Literatūra: 371.-372.lpp.

Maldavs, Ziedonis. Ģeoloģijas pamati : lauksaimniecības spec. studentiem / Ziedonis Maldavs. - Rīga : Latvijas valsts izdevniecība, 1959. - 250 lpp.

Hidroloģija. - Rīga : b.i., b.g. - 36 lpp.

Bambergs, K.  Ģeoloģija un hidroģeoloģija : mācību līdzeklis Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentiem / K. Bambergs. Rīga : Zvaigzne, 1993. 326, [1] lpp.LIETIŠĶAS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA. LAUKSAIMNIECĪBA

Rurāne, Marita. Uzņēmējdarbības pamati : [mācību grāmata] / Marita Rūrāne. - Rīga : Turības mācību centrs, 1997. - 181 lpp.

Derums, V. Baltijas sencilvēku slimības un tautas dziedniecība / V. Derums ; LPSR Veselības aizsardzības ministrija , Latvijas eksperimantālās un klīniskās medicīnas zinātniskās pētniecības institūts. - 2., pārstr. un papild. izd. - Rīga : Zinātne, 1988 (Rīgas Paraugtip.).). - 222 lpp.

Valērija Siņeļņikova grāmatas

Latvijas zintnieki un dziednieki Tev / sast. Terēza Laube. - Rīga : Zintnieks 1.,2.,3.grām.

Irons, Diane. Rūpīgi glabātie skaistuma noslēpumi : skaistumkopšana, mode, uzturs / Diāna Airensa ; [no angļu alodas tulkojusi Anda Dzenīte]. Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. 195, [1] lpp.

Hendela, Glorija. Mājas frizieris : matu griezumi visai ģimenei / Glorija Hendela ; no angļu val. tulk. Oļesja Burkevica ; red. Gunta Silakalne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2005]

Džounss, Roberts. Meikapa pārvērtības : eksperta noslēpumi pārsteidzošām pārvērtībām / Roberts Džounss, Lisa Bauere ; tulk. Anda Zūle-Lapimaa ; modes foto Džefs Stīvens. - [B.v.] : Digipraktik, 2008 (ASV). - 179, [5] lpp.

Skrodelis, J. Katlu iekārtas un to ekspluatācija / J.Skrodelis. - 4.pārstrād. izd. - Rīga : Liesma, 1979. - 276 lpp.

Baltess, Verners. Pārtikas ķīmija / Verners Baltess ; no vācu val. tulk.: Ida Jākobsone, Māris Jākobsons ; zin. red. Teodors Dumpis ; lit. red. Lūcija Paegle ; priekšv. aut.: Ida Jākobsone, Māris Jākobsons ; māksl. Inga Jākobsone. - 4.izd. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1998 (SIA "Apgāds Jāņa sēta".)

Kalns, Olga. Mūsdienīga virtuve / Olga Kalns. - Rīga : Asja, 2003. - 302 lpp.

Norbekovs, Mirzakarīms. Muļķa pieredze: jeb Kā atgūt redzi un tikt vaļā no acenēm / Mirzakarīms Norbekovs ; no krievu val. tulk. Nora Kalna. - Rīga : Vieda, 2002. - 314 lpp. - Oriģ. nos.: Опыт дурака, или ключ к прозрению. Как избавиться от очков.

Ozola, Lilita. Siera tehnoloģijas pamati. [Rīga b.i.] 1997

Баховец, Борис Афанасьевич. Основы автоматики и автоматизации производственных процессов в гидромелиорации : Учебник для вузов по специальности "Гидромелиорация" / Б.А.Баховец, Я.В.Ткачук. Львов : Выща шк. Изд-во при Львов. ун-те, 1989. 334,[1] с. : ил. , схем.


MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS

Daukša, Aina. Ieskats mūzikas metodikā : metodisks mācību līdzeklis / Aina Daukša. - Rīga : RaKa, 2000. - 139 lpp.

Livingstons, Īans. Cik lielas ir tavas smadzenes? / Īans Livingstons, Džeimijs Tomsons ; tulkotājs Jānis Barons. - [Rīga] : Pētergailis, [2009] (Preses nams). - 249 lpp.VALODNIECĪBA. LITERATŪRZINĀTNE

Sarunvārdnīcas

Latviešu valodas kultūras jautājumi (rakstu krājums) (nolietoto eks. aizvietošanai)

Krievu valodas pašmācība ar paskaidrojumiem angļu valodā

Dažādu valodu pašmācības grāmatas

Drāmas teorija un tehnika : rakstu kopojums

Karulis Konstantins. Senie un mūsdienu raksti : kā pasaules tautas rakstīja senatnē un kā raksta tagad / K. Karulis. - Rīga : Latvijas Valsts izdevniecība, 1956. - 131, [3] lpp.

XX gadsimta ārzemju literatūras vēsture

Ārzemju literatūras vēsture : XVII un XVIII gadsimtsVĒSTURE. ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS

Kronentāls, Heinrihs.  Leģionāra atmiņas / Heinrihs Kronentāls ; red. Guntis Štamers. Rīga : Aut. izd., 1995. 139 lpp.

CeļvežiDAIĻLITERATŪRA

Pēdējo 5 gadu bestselleri dažādās valodās

Roulinga, Dž. K. Harijs Poters (grāmatu sērija)

Grišams, Džons. Firma : romāns / Džons Grišams ; no angļu val. tulk. Klāss Vāvere. - Rīga : Rija, 1994. - 428 lpp.

Repše, Gundega, 1960-. Ugunszīme : romāns - Rīga : Liesma, 1990. - 197 lpp.

Tamminens, Petri. Vīrieša smeldze : miniatūras  - Rīga : Daugava, 2006. - 174, [1] lpp.

Kuksona, Ketrīna, 1906-1998. Klusētāja : [romāns] - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005 (a/s "Preses nams"). - 261, [2] lpp.

Mailza, Rozalinda. Ēdene : [romāns] / Rozalinda Mailza ; tulk. Ā.Selga. - Rīga : Rija, 1994. - 331 lpp.

Mailza, Rozalinda. Atgriešanās Ēdenē : [romāns] / Rozalinda Mailza ; tulk. A.Tone. - Rīga : Rija, 1994. - 331 lpp.

Senkevičs, Henrijs. Plūdi : vēsturisks romāns 3 daļās : : 1. un 2.daļa / Henriks Senkevičs ; no poļu val. tulk. Voldemārs Dzeltiņš ; nāksl. Ivars Lapiņš. - Rīga : Avots, 1993. - 576 lpp.

Пришвин, М.М. Собрание сочинений : в восьми томах / М.М.Пришвин. - Москва : Художественная литература ( Toma 1, 2, 3.)


 
Aptauja

Vai izmantojat iespēju Valmieras integrētās bibliotēkas 1. stāvā saņemt čeku ar izsniegto grāmatu sarakstu un nodošanas termiņu (var atzīmēt vairākus variantus)

Nezināju par šādu iespēju

Izmantoju, tas ir ērti

Neizmantoju, man to nevajag

Man tas nav vajadzīgs, jo izmantoju attālināto pieeju savam bibliotēkas kontam

Iespējams pamēģināšu

Balsis: 97

Kalendārs
 <          maijs 2018          > 
P O T C P S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
gramatu klubs gramatu klubs banner_lv iespejukarte
 
  VALMIERAS INTEGRĒTĀ BIBLIOTĒKA
Visas autortiesības aizsargātas
2018
Pēdējās izmaiņas veiktas 28.05.2014
xwifilogo logoedbbllogo